Výběrové řízení na okna

Sdružení vlastníků jednotek Podskalská 1252
Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 28 – Nové Město
rejstřík SVJ vedený Městským soudem v Praze, odd. S, vložka 17207, IČ 048 96 904;
kontakt: tel.: +420 724 141 847, e-mail: ottohoffmann@volny.cz, www.podskalska-24.praha-2.cz/

V Praze 02.09.2019
Výzva k podání nabídky - Zadávací podmínky
Název zakázky: kompletní výměna fasádních oken domu čp. 1252 Podskalská 24, Praha 2
Předmět zakázky: kompletní výměna fasádních oken domu čp. 1252 Podskalská 24, Praha 2, postaveném na pozemku č. 1263, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1275, pro k.ú. Nové Město.
Popis budovy, specifikace požadované technologie a materiálu a požadavky na zpracování nabídky:
Jde o řadový rohový dům s bytovými a nebytovými jednotkami o jednom podzemním a sedmi nadzemními podlažími, rok výstavby 1922. Dům je ve spoluvlastnictví Bytového družstva Podskalská čp. 1252, Praha 2 a jednotlivých vlastníků. Společenství vlastníků jednotek Podskalská 1252, Praha 2, po důkladné analýze na svém zasedání rozhodlo o kompletní výměně oken na obou fasádách (do ulice i do dvora) a ustanovilo komisi pro výběrové řízení na zajištění dodavatele pro jejich výrobu, dodávku a montáž dále jen „komise“. Komise připravila podklady pro výběrové řízení včetně zaměření oken a projednala specifikaci výrobku, materiálu, použitých prvků apod. Specifikaci výrobku naleznete v příloze („zadání“) této výzvy k podání nabídek. Účastník je povinen vyplnit slepý rozpočet, který je přílohou této výzvy k podání nabídky. Jeho vyplnění požadujeme pro zjištění a porovnání cen. Rádi bychom, abyste dodrželi specifikované položky a ty nacenili. V případě, že z technických, kvalitativních, estetických či jiných důvodů nemůžete dodržet přesnou předepsanou specifikaci a nabízíte alternativu, žádáme vás o sdělení konkrétního důvodu, proč nemůžete akceptovat požadovaný materiál, zda máte variantu a jakou, je-li schválena od památkového ústavu a zda se jedná o kvalitnější výrobek včetně jeho popisu a technické specifikace. V případě, že ve svém portfoliu nenabízíte např. zajištění dotací, žádáme vás přesto o vypracování cenové nabídky s informací a výrazným upozorněním, že dotace nezajišťujete. Pokud však máte ve svém okolí někoho, kdo je schopen dotace zajistit a nezajišťuje je subdodavatelsky, žádáme vás o kontakt, abychom s ním mohli případně dojednat obchodní podmínky a zajištění.
Termín pro podání nabídky a místo podání nabídky:
Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta (SVJ Podskalská 1252) a která musí být opatřena zřetelným nápisem: „Výběrové řízení okna 2019 - NEOTEVÍRAT“.
Obálku s nabídkou lze doručit osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka a stejně jako na nabídky doručené cestou datové schránky nebude brán zřetel.
Obálka s nabídkou musí být SVJ Podskalská čp. 1252 doručena do pátku 27. září 2019, do 18:00 hod. včetně. Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou SVJ Podskalská 1252 na adrese: SVJ Podskalská 1252, Podskalská 24, 128 00 Praha 28.
Žádáme účastníky výběrového řízení, aby o odeslání nabídky informovali účastníky komise emailem s informací, že dne … zaslali písemnou nabídku na výměnu oken na e-mailovou adresu předsedy SVJ: ottohoffmann@volny.
Termín pro otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí 30. 09. 2019 v 18:00 hod. na adrese: SVJ Podskalská čp. 1252, Podskalská 24, 128 00 Praha 2 v kanceláři SVJ Podskalská čp. 1252.
Kontakty a kritéria výběru:
Z příloh jsou patrná kritéria výběru. Pokud po prostudování materiálu vám bude něco nejasné, budete požadovat prohlídku nemovitosti, zjišťovat profilaci stávajících oken, neváhejte nás kontaktovat:
Ing. Otto Hoffmann, předseda SVJ, mobil: 724141847, e-mail: ottohoffmann@volny.cz, nebo
Ing. Luboš Hronek, správce, mobil: 776861116, e-mail: hronek@hronekservis.cz. Doplňující otázky vám rádi zodpovíme a nemovitostí Vás provedeme.
Tato výzva k podání nabídky, včetně zadání a slepého položkového rozpočtu je umístěna na internetových stránkách SVJ a BD Podskalská 1252 – www.podskalska-24.praha-2.cz/
Účastník výběrového řízení:
Účastník v nabídce prokazuje splnění následujících kvalifikačních předpokladů (dokumenty budou předloženy v prosté kopii):
profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nebude starší než 90 dnů ke dni podání nabídky
profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (provádění projektové činnosti a jejích změn).
Účastník předloží:
přehled projekční činnosti za poslední 2 roky před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací
osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za realizaci projekční činnosti.

Přílohy
HRONEK servis s.r.o.
IČ: 28979818
Bělehradská 1976/32,
120 00, Praha 2
tel.: 222 510 840
email: info@hronekservis.cz